Ideologi

FMNGöteborg

Föräldraförening Mot Narkotika i Göteborg

Ideologi

IDEOLOGI

FMN Göteborgs ideologi

bygger på följande grundprinciper:

 

Missbruk är ingen sjukdom, men orsakar ofta sjukdom.

 

Varje individ (således även missbrukare och kriminella) ändrar sitt beteende, när det med deras mått mätt finns tillräcklig anledning.

 

Det svåraste är inte att få missbrukaren att sluta missbruka. Det är mycket svårare att förmå hans/hennes sociala nätverk att ge anledning till detta, bl.a. genom att låta honom/henne ta de fulla konsekvenserna av sitt missbruk.

 

Nätverket måste omgående tydligt markera sitt avståndstagande från missbruk- alltså INGA DUBBLA BUDSKAP - och upphöra med varje missriktad hjälpinsats, som bidrar till att göra fortsatt missbruk möjligt eller uthärdligt.

 

Första delmålet vid all missbruksbekämpning är drogfrihet - därefter är missbrukaren behandlingsbar.

 

Anhöriga kan däremot behandlas med stor framgång redan innan deras missbrukare är drogfri. Missbrukaren påverkas positivt, även om han/hon är frånvarande.

 

Den enda person Du direkt kan förändra är DIG SJÄLV.

 

FMN Göteborg kan inte hjälpa alla - bara dem, som vill hjälpa sig själva.

 

 

Tel 031-12 89 01 - FMN Göteborg, Nordhemsgatan 41, 413 06 Göteborg